Voorwaarden

Algemene voorwaarden ITL Advocaten België

Houd er rekening mee dat ITL Advocaten een merknaam is die bestaat uit verschillende afzonderlijke en verschillende juridische entiteiten (advocatenkantoren/kantoren). Cliënten hebben geen overeenkomst van opdracht met ITL Advocaten als geheel, maar alleen met (een van) de afzonderlijke advocatenkantoren. Daarom heeft elk advocatenkantoor/kantoor van ITL Advocaten zijn eigen voorwaarden en reglementen.

ITL Advocaten België streeft ernaar om haar cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om dit te garanderen is een vlotte interactie en samenwerking tussen advocaat en cliënt van groot belang. De dienstverlening van een advocaat is immers maatwerk, gebaseerd op concrete feiten.  


Artikel 1. Algemene informatie

ITL Attorneys Belgium (ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder de maatschappelijke benaming Transport en Logistiek Advocaten BV), hierna "ITL Attorneys" genoemd, is een vennootschap naar Belgisch recht die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met het oog op de uitoefening van het beroep van advocaat.

ITL Attorneys is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 500.577.408. Frederik Vanden Bogaerde (als vaste vertegenwoordiger van Logilex BV, KBO 0837.515.915), Mathias Dendievel (als vaste vertegenwoordiger van Ius-D BV, KBO 0700.652.675) en Vincent Van der Mast (als vaste vertegenwoordiger van Advocaat Van der Mast Vincent BV, KBO 0700.652.576) oefenen het beroep van advocaat uit als bestuurder van voormelde vennootschap.

Frederik Vanden Bogaerde, Ius-D BV en Advocaat Van der Mast Vincent BV zijn de vennoten van voormelde vennootschap, een vereniging in de zin van het reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende de samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende de eenmansvennootschappen van advocaten.

De andere advocaten werkzaam bij ITL Advocaten oefenen het beroep van advocaat uit als zelfstandige dienstverleners van ITL Advocaten.  


Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de bij ITL Advocaten werkzame advocaten aan haar cliënten verlenen. De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en ITL Advocaten, ook indien de cliënt contact heeft met slechts één of meerdere bij ITL Advocaten werkzame advocaten.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle vennoten en medewerkers, alsmede op alle rechtsopvolgers onder algemene titel. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze algemene voorwaarden boven eventuele andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door een van de bestuurders van ITL Advocaten. Overeenkomsten die van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden zouden afwijken, treden uitsluitend in de plaats van de bepaling(en) waarvan zij afwijken. De overige voorwaarden blijven onverkort van toepassing.


Artikel 3. Overeenkomst

‍Advocaten
werkzaam bij ITL Advocaten verrichten hun diensten op naam en voor rekening van ITL Advocaten, tenzij zij voor een bepaalde zaak expliciet hebben aangegeven deze op eigen naam te behandelen. ITL Advocaten is de enige contractpartij van de cliënt voor elke dienst die wordt verleend door partners, medewerkers, stagiaires en aangestelden van ITL Advocaten. Echter, wanneer een advocaat verbonden aan ITL Advocaten een zaak op eigen naam behandelt, is alleen de betreffende advocaat de contractspartij van de opdrachtgever.

De overeenkomst tussen ITL Advocaten en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat ITL Advocaten haar werkzaamheden aanvangt.


Artikel 4. Onderwerp van de diensten

‍De
diensten van ITL Advocaten kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, advies, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij onderhandelingen, bijstand bij procedures, bijstand bij deskundigenonderzoeken, optreden als vertegenwoordiger. Partijen zullen de precieze omvang van de diensten van ITL Advocaten bij aanvang van de diensten overeenkomen en zo nodig aanpassen en/of uitbreiden.

De toezeggingen van ITL Advocaten zijn geen resultaatsverbintenissen, maar inspanningsverbintenissen. ITL Advocaten verbindt zich ertoe binnen een redelijke termijn te leveren. ITL Advocaten is in geen geval aansprakelijk voor niet tijdige nakoming als gevolg van fouten van de opdrachtgever, derden of overmacht.


Artikel 5. Interne werkverdeling

‍Het
staat ITL Advocaten vrij om, behoudensuitdrukkelijk bezwaar van de cliënt, zaken of bepaalde aspecten daarvan intern te verdelen onder haar kantoorgenoten. Deze interne verdeling geschiedt zoveel mogelijk naar gelang de voorkeur van de advocaten en/of de wensen van de cliënt. Waar nodig wordt in teamverband gewerkt. De dominus litis behoudt altijd de supervisie over de zaak.


Artikel 6. Informatie

‍De
opdrachtgever zal ITL Advocaten zowel bij aanvang van de overeenkomst als gedurende de looptijd, zo nodig op verzoek van ITL Advocaten, tijdig alle informatie verstrekken die zij nodig heeft om haar dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. ITL Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zou zijn van onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever, na daartoe door ITL Advocaten te zijn verzocht, nalaat binnen de gestelde termijn de gevraagde informatie te verstrekken of bepaalde formaliteiten te vervullen, behoudt ITL Advocaten zich het recht voor haar dienstverlening op te schorten en de reeds verrichte diensten te factureren.

ITL Advocaten zal de opdrachtgever informeren over de uitvoering van haar opdracht en over het verloop van het dossier.

Het voeren van een gerechtelijke procedure brengt bepaalde kosten met zich mee, zoals, naast de eigen advocaatkosten, de proceskosten. In principe (in civiele zaken) moet de verliezende partij de gerechtskosten dragen. Deze kosten bestaan meestal uit de kosten van de dagvaarding en een proceskostenvergoeding, dat wil zeggen een vaste bijdrage in de advocaatkosten van de winnende partij. Het bedrag van deze proceskostenvergoeding wordt bepaald volgens bepaalde regels en (periodiek geïndexeerde) ereloonschalen. Voor andere procedures - strafrechtelijke procedures, administratieve procedures... - gelden specifieke regels, die al dan niet vergelijkbaar zijn.


Article 7. Enlisting thirdparties

If the execution of the service requires the use of a bailiff or a translator, theclient leaves it to ITL Attorneys to choose who to enlist. The same applies to the performance of simple tasks (deposing a procedural document, appearing at a(preliminary) hearing, …) by a local lawyer.

If it is necessary for the performance of the services to make use of other third parties, such as foreign lawyers,notaries, accountant, auditors or experts, the clients leaves it up to ITL Attorneys to choose which one to use. ITL Attorneys takes due care in selecting such third parties. ITL Attorneys can not be held liable for any acts oromissions of those third parties. ITL Attorneys is authorised by the client to accept any limitations of liability of third parties on behalf of the client.
Article 8. Remuneration 

§1. ITL Attorneys will periodically (in principle as workin a case progresses) charge its activities, administration costs and advancedcosts to the client by means of provisional fee notes and a statement of fees and expenses. The amount due from the fee statement is broken down into the following items: (1) fees, (2) administrative expenses, (3) legal expenses and, (4) provisional invoices. A specification of the work performed and the costs shall be sent at the firstrequest of the client.

§2. Unless otherwise agreed, work carried out under the heading of fees shall be charged on the basis of an hourly rate, whereby the hourly rate willbe determined  in function of the natureof the case, the stakes involved, the degree of difficulty of the case, theexperience of the lawyer in the legal matter concerned and the urgency of the assignment.

In the event that the case is settled with a favourable result, ITL Attorneys is entitled to charge a success fee. Without prejudice to the charging of fees,the administration and office costs are charged under the item administration costs. In addition, external costs are always charged at cost price (parkingcosts, train and plane ticket, hotel costs, translation costs, etc.).

ITL Attorneys and the client can mutually agree - for example for debt collection cases, undisputed cases and simpler cases - other formulas forthe calculation of the fees and administration costs.

The costs which ITL Attorneys has advanced to third parties, such as registries, mortgage offices,registration offices, diplomatic offices, official or unofficial databases, bailiffs, notaries, translators, accountants, auditors, experts and (domesticand foreign) bodies, will be charged separately under the heading of costs on the basis of the costs actually incurred (+ VAT if applicable).

§3. ITL Attorneys reserves the right to askthe client a provision before starting and in the course of its activities, bymeans of a provisional invoice and reserves the right to only to start orcontinue its activities or to advance costs after payment thereof. A statement of expenses and fees in these terms and conditions shall also be understood tobe a provisional invoice. 

A provisional invoice is a lump sum paid by the client to ITL Attorneys prior to an interim statement or final statement. This provisional invoice may relate to services already rendered or costs already advanced, or may be an advance payment on services still to berendered or costs still to be incurred, or a combination of the two. In the interim or final statement, the provisional invoice shall be deducted from thetotal amount.

§4.
The entry of a statement of fees and expenses in ITL Attorneys' accounts shall constitute evidence of its dispatch and receipt by the recipient. 

5.
If the client does not agree with a statement of fees and expenses, he must protest in writing, giving reasons, within fourteen days of the date of the statement on penalty of loss of rights.

§6. Unless otherwise agreed, all fee statements are payable in cash at the registered office of ITL Attorneys, without discount. If a statement of fees and expenses is not paid by the due date of the statement, ITL Attorneys is entitled, subject to the provisions below regarding consumers, without having to give prior notice to the client by registered letter, (a) to charge interest on late payments atthe rate of 12% from the date of the statement until the date of full payment, and (b) to charge liquidated damages at the rate of 10% of the amount paid late, without prejudice to its right to claim legal costs (including theapplicable legal costs), should legal proceedings ensue.

If the client is to be considered a consumer within the meaning of Article I.1., 2° Code of Economic Law, interest in accordance with Article XIX.4, 1° WER is applicable, as well as damages in the amount of 10% of the late payment, with a maximum of:

         - € 20.00 for overdue payments not exceeding € 150.00
         - € 30.00 + 10% on the tranche above € 150.00 for overdue payments of € 150.01 to € 500.00
         - € 65.00 + 5% on the tranche above € 500.00 with a maximum of € 2000.00 foroverdue payments             amounting to more than € 500.00

The damages referred to in the above paragraph are due by the client-consumer as from expiry of the period of 14 calendar days from the first notice of default considered as a reminder, this period commencing on the 3rd working day after the notice of default is sent. If the first notice of default is sent electronically, the period of14 calendar days commences on the calendar day following the day on which thereminder is sent to the client-consumer. If the consumer-client has not paid his debt when the 14-calendar-day period has expired, interest is due from the calendar day following the day the reminder was sent to the consumer-client. 

ITL Attorneys also has the right, in case of non-payment by the client (enterprise or consumer), either to suspend the execution of its activities in all cases with the customer concerned until allstates have been paid in full, or to terminate its overall cooperation with thecustomer with immediate effect. ITL Attorneys shall not be liable for any damage resulting from the suspension of its activities or the termination ofits agreement with the client.

§7. If ITL Attorneys represents the interests of several clients in a case, all these clients are jointly and severally liable to pay the statements of fees and expenses relating to this case (if necessary, increased by the appurtenances mentioned in §5 and all collection costs), regardless of to which client ITL Attorneys has made its statements of fees andexpenses. 

Article 9. Third party account

§1.
ITL Attorneys shall make every effort to promptly transfer to the client all sums it receives on behalf of the client. If ITL Attorneys is unable to transfer a sum immediately, it will notify the client they received the sum and the reason why the money cannot be transferred.

§2. ITL Attorneys has the right to deduct money from the sums it receives on behalf of the client to cover the amounts owed by the client. ITL Attorneys shall inform the client accordingly.

§3. ITL Attorneys shall make every effort to promptly transfer all sums it receives from the client on behalf of thirdparties to those third parties.


Artikel 10. Klachten

‍Heeft
u een klacht over ons kantoor of bent u ontevreden over de behandeling van uw zaak, dan bespreekt u dit bij voorkeur eerst met de advocaat die uw zaak behandelt. Als dit gesprek niet tot een voor de cliënt bevredigende oplossing leidt, kan hij contact opnemen met Frederik Vanden Bogaerde (fvandenbogaerde@itla.eu), Vincent Van der Mast (vvandermast@itla.eu) of Mathias Dendievel (mdendievel@itla.eu) die de klacht zullen onderzoeken en zo mogelijk zullen bemiddelen om tot een oplossing te komen.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

§1
. Alle advocaten werkzaam bij ITL Advocaten en ITL Advocaten zelf zijn verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij Amlin Insurance SE via de Vlaamse Orde van Advocaten.

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten werkzaam bij ITL Advocaten als zelfstandige werknemers is beperkt tot het verzekerde bedrag van € 2.500.000,00 per schadegeval (eersterangsdekking).

Frederik Vanden Bogaerde, Mathias Dendievel en Vincent Van der Mast zijn aanvullend verzekerd bij AG Insurance NV in beroepsaansprakelijkheid voor een bijkomende schadevergoeding tot 5.000.000,00 EUR per schadegeval per verzekeringsjaar als tweede-prioriteitsdekking, die aanvullend is op en enkel gebruikt wordt nadat de eerste-prioriteitsverzekering is uitgeput.

Frederik Vanden Bogaerde is aanvullend verzekerd bij HDI Global SE in professionele aansprakelijkheid voor een bijkomende schadevergoeding van maximaal 20.000.000,00 EUR per schadegeval per verzekeringsjaar (derde rang) boven de schadevergoeding van 2.500.000,00 EUR per schadegeval in eerste-prioritaire dekking en 5.000.000,00 EUR per schadegeval in tweede-prioritaire dekking.

‍§2. De cliënt beschouwt voormelde verzekering van ITL Advocaten en haar advocaten als voldoende en aanvaardt - behoudens in geval van opzet, grove fout van ITL Advocaten of haar aangestelden of, behoudens in geval van overmacht, in geval van niet-nakoming van wezenlijke verplichtingen - dat de vergoeding van de schade die hij lijdt als gevolg van een (zelfs grove) beroepsfout van ITL Advocaten en/of haar advocaten en/of aangestelden beperkt is tot het bedrag waarvoor ITLA Advocaten en haar advocaten verzekerd zijn.

§3. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, is de totale aansprakelijkheid van ITL Advocaten, haar advocaten en lasthebbers, contractueel of buitencontractueel, behoudens in geval van opzet, grove fout van ITL Advocaten of haar aangestelden of, behoudens in geval van overmacht, in geval van niet-nakoming van wezenlijke verplichtingen, in hoofdsom, kosten en rente beperkt tot het bedrag exclusief BTW dat in rekening wordt gebracht in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt aangehouden en, bij gebreke van een dergelijk dossier, tot maximaal € 2.500,00 per schadegeval.

‍§4. In geen geval, behoudens in geval van opzet, grove schuld van ITL Advocaten of haar aangestelden of, behoudens in geval van overmacht, in geval van niet-nakoming van wezenlijke verplichtingen, zijn ITL Advocaten en haar advocaten aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, gebruiksschade of winstderving geleden door de opdrachtgever of enige derde.

‍§5. Onverminderd het bovenstaande zijn ITL Advocaten en haar advocaten niet aansprakelijk voor tekortkomingen van bij de uitvoering van hun diensten ingeschakelde derden indien deze namens en voor rekening van de opdrachtgever zijn ingeschakeld. In een dergelijk geval kan ITL Advocaten dan ook niet hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden met die derde voor een dergelijke schadevergoeding aan de opdrachtgever.

‍§6. Ondanks het feit dat ITL Advocaten redelijke inspanningen verricht om haar e-mails en bijlagen te beschermen tegen virussen of andere defecten die computers of een IT-systeem kunnen aantasten, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat passende maatregelen worden genomen om de computers en het IT-systeem van de cliënt te beschermen tegen dergelijke virussen of defecten. ITL Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie van ITL Advocaten.

‍§7. De opdrachtgever vrijwaart ITL Advocaten en de advocaten die deel uitmaken van ITL Advocaten of die namens haar werkzaam zijn van elke aanspraak van een derde die voortvloeit uit de uitvoering van de diensten van ITL Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever.


Artikel 12. Beroepsgeheim en intellectuele-eigendomsrechten

§1
. De advocaten van ITL Advocaten zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Alle brieven, adviezen, processtukken, enz. worden door ITL Advocaten aan de cliënt overhandigd onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat de cliënt de vertrouwelijkheid ervan respecteert.

Bij het inschrijven op een openbare of particuliere aanbesteding van juridische diensten kan ITL Advocaten, onder strikte naleving van de regels van de advocatenethiek, worden verplicht de namen van de cliënten voor wie zij optreedt of is opgetreden in de betreffende zaak, bekend te maken en informatie te verstrekken met betrekking tot het voorwerp van de aanbesteding in de dossiers die zij behandelt of heeft behandeld. De in dit kader verstrekte informatie mag in geen geval betrekking hebben op het privéleven van de cliënt.

‍§2. Door ITL Advocaten verstrekte juridische adviezen, opinies, documenten e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen op geen enkele wijze worden gebruikt of gereproduceerd zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ITL Advocaten.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de adviezen, notities, contracten, processtukken en alle andere intellectuele werkzaamheden van ITL Advocaten zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze dan ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan ITL Advocaten verstrekte opdracht.

Eventuele adviezen van ITL Advocaten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever gegeven en worden uitsluitend gegeven in het kader van de
relevante zaak. Het advies van ITL Advocaten mag niet door derden worden gebruikt. Evenmin is het derden toegestaan er een beroep op te doen. De opdrachtgever aanvaardt dat hij een door ITL Advocaten verstrekt advies niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ITL Advocaten aan derden bekend zal maken, behalve, indien nodig, aan andere professionele adviseurs van de opdrachtgever, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid van ITL Advocaten jegens hen. De contractuele verplichtingen van ITL Advocaten gelden alleen jegens de cliënt en strekken zich niet uit tot derden, tenzij ITL Advocaten deze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.


Artikel 13. Beëindiging

§1
. Zowel de opdrachtgever als ITL Advocaten hebben het recht de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen te beëindigen. In dat geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van alle werkzaamheden en kosten tot aan de datum van beëindiging van de overeenkomst. ITL Advocaten stelt een eindafrekening van honoraria en kosten op en stuurt deze naar de cliënt. Voor zover de wet en de deontologie dit toelaten, kan ITL Advocaten haar retentierecht uitoefenen alvorens haar dossier over te maken aan de opdrachtgever.


‍§2. ITL Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar contract met de klant.


Artikel 14. Archivering

ITL Advocaten archiveert het dossier aan het einde van iedere opdracht en bewaart het vervolgens gedurende een periode van vijf jaar. Originele stukken kunnen alleen op zijn verzoek aan de opdrachtgever worden geretourneerd en dienen zo nodig door hem te worden gearchiveerd. Na voornoemde periode van vijf jaar heeft ITL Advocaten het recht het dossier te vernietigen.


Artikel 15. Wijziging

‍ITL
Advocaten behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.


Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

§1
. Op alle overeenkomsten tussen ITL Advocaten en de cliënt is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle advocaten van ITL Advocaten zijn onderworpen (a) aan het reglement van de Orde van Vlaamse Balies en het nog niet opgeheven reglement van de voormalige Nationale Orde van Advocaten, te raadplegen op www.advocaat.be en (b) aan het reglement van de Orde van Advocaten van West-Vlaanderen, te raadplegen op www.baliewestvlaanderen.be, en geven er de voorkeur aan hun geschillen minnelijk te regelen.

‍§2. Voor geschillen over advocatenhonoraria bestaat er een buitengerechtelijke geschillenregeling via de Orde van Advocaten van West-Vlaanderen: Stafhouder balie West-Vlaanderen, Gerechtsgebouw, Kazernevest 3,8000 Brugge.

Tuchtzaken vallen onder de bevoegdheid van de Stafhouder balie West-Vlaanderen, Gerechtsgebouw, Kazernevest3, 8000 Brugge.

§3. Enkel de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen ITL Advocaten en de cliënt, met dien verstande dat ITL Advocaten tevens gerechtigd is de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de cliënt.

In geval van een geschil tussen ITL Advocaten en een cliënt kan deze laatste tevens een beroep doen op de Ombudsdienst voor consumentengeschillen, Ligeca, van de Orde van Vlaamse Balies. Een klacht wordt bij deze dienst ingediend per brief, bij mevrouw Isabel Goris, kantoor Ombudsman voor consumentengeschillen,Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel, per fax, bij mevrouw Isabel Goris, kantoor Ombudsman voor consumentengeschillen, 02 307 72 21 of tenslotte via het klachtenformulier dat beschikbaar is op de website http://oca.ligeca.be. Alle informatie met betrekking tot de procedure van deze dienst is terug te vinden op voornoemde website.

ITL Advocaten behoudt zich het recht voor om het inroepen van deze vorm van buitengerechtelijke geschillenbeslechting te weigeren naargelang de aard van het geschil.


Artikel 17. Splitsbaarheid

‍Indien
één van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of niet van toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Algemene voorwaarden ITL Advocaten Frankrijk

ITL Attorneys is een merknaam die bestaat uit verschillende afzonderlijke juridische entiteiten (advocatenkantoren). Cliënten hebben geen overeenkomst van opdracht met ITL Advocaten als geheel, maar alleen met (een van) de afzonderlijke advocatenkantoren. Daarom heeft elk advocatenkantoor/kantoor van ITL Advocaten zijn eigen voorwaarden en reglementen.


ITL Advocaten streeft ernaar haar cliënten de best mogelijke service te bieden. Om dit te garanderen is een soepele interactie en samenwerking tussen advocaat en cliënt van groot belang. De diensten van een advocaat zijn immers maatwerk, gebaseerd op concrete feiten.


Artikel 1. Algemene informatie

ITL Advocaten Frankrijk is een filiaal van ITL Advocaten België (hierna ITL Advocaten).

ITL Attorneys France is geregistreerd als een buitenlandse entiteit de RCS Duinkerken onder de bedrijfsnaam Transport en Logistiek Advocaten BV, met SIREN 951 802 636, met als doel op te treden als een verbindingskantoor voor ITL Attorneys Belgium BV in Frankrijk.

ITL Attorneys France wordt geleid door Mathias Dendievel, die is ingeschreven als advocaat bij de balie van Marseille in overeenstemming met de EU-verordening 98/5/EG

. De activiteiten van ITL Attorneys France zijn strikt beperkt tot de activiteit van verbindingskantoor. Alle contractuele relaties tussen de cliënt en ITL Advocaten worden rechtstreeks en exclusief afgesloten met ITL Advocaten België BV. (ingeschreven in de Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen (KBO) onder het nummer 500.577.408).

Artikel 2. Toepasselijkheid

‍Deze
algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door de advocaten van ITL Advocaten aan haar cliënten worden verleend. De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en ITL Advocaten, ook indien de cliënt slechts met één of meer bij ITL Advocaten werkzame advocaten contact heeft.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle vennoten en medewerkers, alsmede op alle rechtsopvolgers onder algemene titel. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze algemene voorwaarden boven eventuele andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door een van de bestuurders van ITL Advocaten. Overeenkomsten die van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden zouden afwijken, treden uitsluitend in de plaats van de bepaling(en) waarvan zij afwijken. De overige voorwaarden blijven onverkort van toepassing.Artikel 3. Overeenkomst

‍Advocaten
werkzaam bij ITL Advocaten verrichten hun diensten op naam en voor rekening van ITL Advocaten, tenzij zij voor een bepaalde zaak expliciet hebben aangegeven deze op eigen naam te behandelen. ITL Advocaten is de enige contractpartij van de cliënt voor elke dienst die wordt verleend door partners, medewerkers, stagiaires en aangestelden van ITL Advocaten. Echter, wanneer een advocaat verbonden aan ITL Advocaten een zaak op eigen naam behandelt, is alleen de betreffende advocaat de contractspartij van de opdrachtgever. De overeenkomst tussen ITL Advocaten en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat ITL Advocaten haar werkzaamheden aanvangt.Artikel 4. Onderwerp van de diensten

‍De
diensten van ITL Advocaten kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, advies, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij onderhandelingen, bijstand bij procedures, bijstand bij deskundigenonderzoeken, optreden als vertegenwoordiger. Partijen zullen de precieze omvang van de diensten van ITL Advocaten bij aanvang van de diensten overeenkomen en zo nodig aanpassen en/of uitbreiden.

De toezeggingen van ITL Advocaten zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen. ITL Advocaten verbindt zich ertoe binnen een redelijke termijn te leveren. ITL Advocaten is in geen geval aansprakelijk voor niet tijdige nakoming als gevolg van fouten van de opdrachtgever, derden of overmacht.


Artikel 5. Interne werkverdeling

‍Het
staat ITL Advocaten vrij om, behoudensuitdrukkelijk bezwaar van de cliënt, zaken of bepaalde aspecten daarvan intern te verdelen onder haar kantoorgenoten. Deze interne verdeling geschiedt zoveel mogelijk naar gelang de voorkeur van de advocaten en/of de wensen van de cliënt. Waar nodig wordt in teamverband gewerkt. De dominus litis behoudt altijd de supervisie over de zaak.


Artikel 6. Informatie

‍De
opdrachtgever zal ITL Advocaten zowel bij aanvang van de overeenkomst als voor de duur daarvan, zo nodig op verzoek van ITL Advocaten, tijdig alle informatie verstrekken die zij nodig heeft om haar dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. ITL Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zou zijn van onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever.Indien de opdrachtgever, na daartoe door ITL Advocaten te zijn verzocht, nalaat binnen de gestelde termijn de gevraagde informatie te verstrekken of bepaalde formaliteiten te vervullen, behoudt ITL Advocaten zich het recht voor haar dienstverlening op te schorten en de reeds verrichte diensten te factureren.

ITL Advocaten zal de opdrachtgever informeren over de uitvoering van haar opdracht en over de ontwikkeling van het dossier.

Het voeren van een gerechtelijke procedure brengt bepaalde kosten met zich mee, zoals, naast de eigen advocaatkosten, proceskosten. In principe (in civiele zaken) moet de verliezende partij de gerechtskosten dragen. Deze kosten bestaan meestal uit de kosten van de dagvaarding en een proceskostenvergoeding, dat wil zeggen een vaste bijdrage in de advocaatkosten van de winnende partij. Het bedrag van deze proceskostenvergoeding wordt bepaald volgens bepaalde regels en (periodiek geïndexeerde) ereloonschalen. Voor andere procedures - strafrechtelijke procedures, administratieve procedures... - gelden specifieke regels, die al dan niet vergelijkbaar zijn.‍Artikel7. Inschakelen derden

‍Als
voor de uitvoering van de dienst een gerechtsdeurwaarder of een vertaler moet worden ingeschakeld, laat de opdrachtgever aan ITL Advocaten over om te kiezen wie hij inschakelt. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van eenvoudige opdrachten (neerleggen van een processtuk, verschijnen op een (regie)zitting, ...) door een lokale advocaat.Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is om gebruik te maken van andere derden, zoals buitenlandse advocaten, notarissen, accountants, bedrijfsrevisoren of deskundigen, laat de opdrachtgever de keuze aan ITL Advocaten. ITL Advocaten neemt bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht. ITL Advocaten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen of nalatigheden van deze derden. ITL Advocaten is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.


Article 8. Remuneration

§1.
ITL Attorneys will periodically (in principle as workin a case progresses) charge its activities, administration costs and advanced costs to the client by means of provisional fee notes and a statement of fees and expenses. The amount due from the fee statement is broken down into the following items:

(1) fees, (2) administrative expenses, (3) legal expenses and, (4) provisional invoices. A specification of the work performed and the costs shall be sent at the firstrequest of the client.§2. Unless otherwise agreed, work carried out under the heading of fees shall be charged on the basis of an hourly rate, whereby the hourly rate willbe determined  in function of the natureof the case, the stakes involved, the degree of difficulty of the case, theexperience of the lawyer in the legal matter concerned and the urgency of the assignment.In the event that the case is settled with a favourable result, ITL Attorneys is entitled to charge a success fee. Without prejudice to the charging of fees,the administration and office costs are charged under the item administration costs. In addition, external costs are always charged at cost price (parking costs, train and plane ticket, hotel costs, translation costs, etc.).

ITL Attorneys and the client can mutually agree - for example for debt collection cases, undisputed cases and simpler cases - other formulas forthe calculation of the fees and administration costs.

The costs which ITL Attorneys has advanced to third parties, such as registries, mortgage offices, registration offices, diplomatic offices, official or unofficial databases, bailiffs, notaries, translators, accountants, auditors, experts and (domesticand foreign) bodies, will be charged separately under the heading of costs on the basis of the costs actually incurred (+ VAT if applicable).

§3.
ITL Attorneys reserves the right to ask the client a provision before starting and in the course of its activities, bymeans of a provisional invoice and reserves the right to only to start orcontinue its activities or to advance costs after payment thereof. A statement of expenses and fees in these terms and conditions shall also be understood tobe a provisional invoice. A provisional invoice is a lump sum paid by the client to ITL Attorneys prior to an interim statement or final statement. This provisional invoice may relate to services already rendered or costs already advanced, or may be an advance payment on services still to berendered or costs still to be incurred, or a combination of the two. In the interim or final statement, the provisional invoice shall be deducted from the total amount.

§4.
The entry of a statement of fees and expenses in ITL Attorneys' accounts shall constitute evidence of its dispatch and receipt by the recipient.

§5.
If the client does not agree with a statement of fees and expenses, he must protest in writing, giving reasons, within fourteen days of the date of the statement on penalty of loss of rights.

§6.
Unless otherwise agreed, all fee statements are payable in cash at the registered office of ITL Attorneys, without discount. If a statement of fees and expenses is not paid by the due date of the statement, ITL Attorneys is entitled, subject to the provisions below regarding consumers, without having to give prior notice to the client by registered letter, (a) to charge interest on late payments atthe rate of 12% from the date of the statement until the date of full payment, and (b) to charge liquidated damages at the rate of 10% of the amount paid late, without prejudice to its right to claim legal costs (including theapplicable legal costs), should legal proceedings ensue.

If the client is to be considered a consumer within the meaning of Article I.1., 2° Code of Economic Law, interest in accordance with Article XIX.4, 1° WER is applicable, as well as damages in the amount of 10% of the late payment, with a maximum of:

         - € 20,00 for overdue payments not exceeding € 150,00
        - € 30,00 + 10% on the tranche above € 150,00 for overdue payments of € 150.01 to € 500.00
        - € 65,00 + 5% on the tranche above € 500,00 with a maximum of € 2000.00 foroverdue payments                         amounting to more than € 500.00

The damages referred to in the above paragraph are due by the client-consumer as from expiry of the period of 14 calendar days from the first notice of default considered as a reminder, this period commencing on the 3rd working day after the notice of default is sent. If the first notice of default is sent electronically, the period of14 calendar days commences on the calendar day following the day on which the reminder is sent to the client-consumer. If the consumer-client has not paid his debt when the 14-calendar-day period has expired, interest is due from the calendar day following the day the reminder was sent to the consumer-client.

ITL Attorneys also has the right, in case of non-payment by the client (enterprise or consumer), either to suspend the execution of its activities in all cases with the customer concerned until allstates have been paid in full, or to terminate its overall cooperation with thecustomer with immediate effect. ITL Attorneys shall not be liable for any damage resulting from the suspension of its activities or the termination ofits agreement with the client.

§7.
If ITL Attorneys represents the interests of several clients in a case, all these clients are jointly and severally liable to pay the statements of fees and expenses relating to this case (if necessary, increased by the appurtenances mentioned in §5 and all collection costs), regardless of to which client ITL Attorneys has made its statements of fees and expenses.


‍ Artikel9. Rekening derden

§1.
ITL Advocaten zal zich inspannen om alle bedragen die zij namens de opdrachtgever ontvangt onverwijld aan de opdrachtgever over te maken. Indien ITL Advocaten niet in staat is een bedrag onverwijld over te maken, stelt zij de cliënt op de hoogte van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het geld niet kan worden overgemaakt.

§2.
ITL Advocaten heeft het recht geld in te houden op de bedragen die zij namens de opdrachtgever ontvangt ter dekking van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen. ITL Advocaten stelt de cliënt hiervan op de hoogte.

§3.
ITL Advocaten zal zich inspannen om alle bedragen die zij van de opdrachtgever ontvangt ten behoeve van derden onverwijld aan die derden over te maken.Artikel 10. Klachten

‍Heeft
u een klacht over ons kantoor of bent u ontevreden over de behandeling van uw zaak, dan bespreekt u dit bij voorkeur eerst met de advocaat die uw zaak behandelt. Als dit gesprek niet tot een voor de cliënt bevredigende oplossing leidt, kan hij contact opnemen met Frederik Vanden Bogaerde (fvandenbogaerde@itla.eu), Vincent Van der Mast (vvandermast@itla.eu) of Mathias Dendievel (mdendievel@itla.eu) die de klacht zullen onderzoeken en zo mogelijk zullen bemiddelen om tot een oplossing te komen.


‍Artikel11. Aansprakelijkheid

§1
. Alle advocaten die voor ITL Advocaten werken en ITL Advocaten zelf zijn verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij Amlin Insurance SE via de Vlaamse Orde van Advocaten.

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten die voor ITL Advocaten werken als zelfstandige werknemers is beperkt tot het verzekerde bedrag van € 2.500.000,00 per schadegeval (dekking met eerste prioriteit).

Frederik Vanden Bogaerde, Mathias Dendievel en Vincent Van der Mast zijn aanvullend verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij AG Insurance NV voor een bijkomende schadevergoeding tot 5.000.000,00 EUR per schadegeval per verzekeringsjaar als dekking met tweede prioriteit.000.000,00 EUR per schadegeval per verzekeringsjaar als een second-priority dekking, die aanvullend is op en enkel gebruikt wordt nadat de first-priority verzekering is uitgeput.

Frederik Vanden Bogaerde is bijkomend verzekerd bij HDI Global SE in professionele aansprakelijkheid voor een bijkomende schadevergoeding tot 20.000.000,00 EUR per schadegeval per verzekeringsjaar als een second-priority dekking, die aanvullend is op en enkel gebruikt wordt nadat de first-priority verzekering is uitgeput.000.000,00 EUR per schadegeval per verzekeringsjaar (derde rang) boven de vergoeding van 2.500.000,00 EUR per schadegeval in eerste rang dekking en 5.000.000,00 EUR per schadegeval in tweede rang dekking.

§2
. De cliënt beschouwt voormelde verzekering van ITL Advocaten en haar advocaten als voldoende en aanvaardt - behoudens in geval van opzet, zware fout van ITL Advocaten of haar aangestelden of, behoudens in geval van overmacht, in geval van niet-nakoming van wezenlijke verplichtingen - dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een (zelfs zware) beroepsfout van ITL Advocaten en/of haar advocaten en/of aangestelden beperkt is tot het bedrag waarvoor ITLA Advocaten en haar advocaten verzekerd zijn.

§3
. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, is de totale aansprakelijkheid van ITL Advocaten, haar advocaten en lasthebbers, contractueel of buitencontractueel, behoudens in geval van opzet, grove fout van ITL Advocaten of haar aangestelden of, behoudens in geval van overmacht, in geval van niet-nakoming van wezenlijke verplichtingen, in hoofdsom, kosten en interesten beperkt tot het bedrag exclusief BTW dat in rekening wordt gebracht in het dossier waarin de aansprakelijkheid is opgenomen en, bij gebreke van een dergelijk dossier, tot een maximum van € 2.500,00 per schadegeval.

§4
. In geen geval, behoudens in geval van opzet, grove schuld van ITL Advocaten of haar aangestelden of, behoudens in geval van overmacht, in geval van niet-nakoming van wezenlijke verplichtingen, zijn ITL Advocaten en haar advocaten aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, gebruiksschade of winstderving geleden door de opdrachtgever of enige derde.

‍§5. Onverminderd het bovenstaande zijn ITL Advocaten en haar advocaten niet aansprakelijk voor tekortkomingen van bij de uitvoering van hun diensten ingeschakelde derden indien deze namens en voor rekening van de opdrachtgever zijn ingeschakeld. In een dergelijk geval kan ITL Advocaten dan ook niet hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden met die derde voor een dergelijke schadevergoeding aan de opdrachtgever.

‍§6. Ondanks het feit dat ITL Advocaten redelijke inspanningen verricht om haar e-mails en bijlagen te beschermen tegen virussen of andere defecten die computers of een IT-systeem kunnen aantasten, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat passende maatregelen worden genomen om de computers en het IT-systeem van de cliënt te beschermen tegen dergelijke virussen of defecten. ITL Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie van ITL Advocaten.

§7.
De opdrachtgever vrijwaart ITL Advocaten en de advocaten die deel uitmaken van ITL Advocaten of die namens haar werkzaam zijn tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de uitvoering van de diensten van ITL Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever.


Artikel 12. Beroepsgeheim en intellectuele-eigendomsrechten

§1
. De advocaten van ITL Advocaten zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Alle brieven, adviezen, processtukken etc. worden door ITL Advocaten aan de opdrachtgever bezorgd onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat de opdrachtgever de vertrouwelijkheid daarvan respecteert.

Bij een openbare of particuliere aanbesteding van juridische diensten kan ITL Advocaten, onder strikte naleving van de deontologische regels, worden verplicht de namen van de cliënten voor wie zij optreedt of is opgetreden, bekend te maken en informatie te verstrekken over het voorwerp van de aanbesteding in de dossiers die zij behandelt of heeft behandeld. De in dit kader verstrekte informatie mag in geen geval betrekking hebben op het privéleven van de cliënt.

§2
. Door ITL Advocaten verstrekte juridische adviezen, opinies, documenten e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen op geen enkele wijze worden gebruikt of gereproduceerd zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ITL Advocaten.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door ITL Advocaten verstrekte adviezen, notities, overeenkomsten, processtukken en alle andere intellectuele werkzaamheden zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze dan ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan ITL Advocaten verstrekte opdracht.

Eventuele adviezen van ITL Advocaten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever gegeven en uitsluitend in het kader van de desbetreffende zaak. Het advies van ITL Advocaten mag niet door derden worden gebruikt. Evenmin is het derden toegestaan er een beroep op te doen. De opdrachtgever aanvaardt dat hij een door ITL Advocaten verstrekt advies niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ITL Advocaten aan derden bekend zal maken, behalve, indien nodig, aan andere professionele adviseurs van de opdrachtgever, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid van ITL Advocaten jegens hen. De contractuele verplichtingen van ITL Advocaten gelden alleen jegens de cliënt en strekken zich niet uit tot derden, tenzij ITL Advocaten deze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.Artikel 13. Beëindiging

§1
. Zowel de opdrachtgever als ITL Advocaten hebben het recht de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen te beëindigen. In dat geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van alle werkzaamheden en kosten tot aan de datum van beëindiging van de overeenkomst. ITL Advocaten stelt een eindafrekening van honoraria en kosten op en stuurt deze naar de cliënt. Voor zover de wet en de deontologie dit toelaten, kan ITL Advocaten haar retentierecht uitoefenen alvorens haar dossier over te maken aan de opdrachtgever.

§2
. ITL Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.Artikel 14. Archivering

‍ITL
Advocaten archiveert het dossier aan het einde van iedere opdracht en bewaart het vervolgens gedurende een periode van vijf jaar. Originele stukken kunnen alleen op zijn verzoek aan de opdrachtgever worden geretourneerd en dienen zo nodig door hem te worden gearchiveerd. Na voornoemde periode van vijf jaar heeft ITL Advocaten het recht het dossier te vernietigen.Artikel 15. Wijziging

‍ITL
Advocaten behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.


‍ Artikel16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

§1
. Op alle overeenkomsten tussen ITL Advocaten en de cliënt is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle advocaten van ITL Advocaten zijn onderworpen (a) aan het reglement van de Orde van Vlaamse Balies en het nog niet opgeheven reglement van de voormalige Nationale Orde van Advocaten, te raadplegen op www.advocaat.be en (b) aan het reglement van de Orde van Advocaten van West-Vlaanderen, te raadplegen op www.baliewestvlaanderen.be, en geven er de voorkeur aan hun geschillen minnelijk te regelen.

‍§2. Voor geschillen over advocatenhonoraria bestaat er een buitengerechtelijke geschillenregeling via de Orde van Advocaten van West-Vlaanderen: Stafhouder balie West-Vlaanderen, Gerechtsgebouw, Kazernevest 3,8000 Brugge.Tuchtzaken vallen onder de bevoegdheid van de Stafhouder balie West-Vlaanderen, Gerechtsgebouw, Kazernevest3, 8000 Brugge.

§3.
Enkel de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen ITL Advocaten en de cliënt, met dien verstande dat ITL Advocaten tevens gerechtigd is de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de cliënt.

In geval van een geschil tussen ITL Advocaten en een cliënt kan deze laatste tevens een beroep doen op de Ombudsdienst voor consumentengeschillen, Ligeca, van de Orde van Vlaamse Balies. Een klacht wordt bij deze dienst ingediend per brief, bij Mevrouw Isabel Goris, kantoor van de Ombudsman voor consumentengeschillen,Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel, per fax, bij Mevrouw Isabel Goris, kantoor van de Ombudsman voor consumentengeschillen, 02 307 72 21 of tenslotte via het klachtenformulier dat beschikbaar is op de website http://oca.ligeca.be. ITL Advocaten behoudt zich het recht voor om het inroepen van deze vorm van buitengerechtelijke geschillenbeslechting te weigeren naargelang de aard van het geschil.


Artikel 17. Splitsbaarheid

‍Indien
één van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of niet van toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van toepassing.

‍‍ITLAttorneys Netherlands

Let op: ITL Attorneys is een merknaam die bestaat uit verschillende afzonderlijke en verschillende juridische entiteiten (advocatenkantoren). Cliënten hebben geen overeenkomst van opdracht met ITL Attorneys als geheel, maar alleen met (een van) de afzonderlijke advocatenkantoren. Daarom heeft elk advocatenkantoor/kantoor van ITL Attorneys zijn eigen voorwaarden en reglementen.

ITL Attorneys Netherlands is gevestigd in Nederland, aan het Sint Jorisveld 10, 2023 GD in Haarlem en is ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34124562. Ons BTW-nummer is NL808467475B01.


Voor onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is ITL Attorneys Netherlands verzekerd bij Sure Business als gevolmachtigd vertegenwoordiger van AIG Europe SA.

Alle advocaten van ITL Attorneys Netherlands zijn toegelaten tot de Nederlandse Orde van Advocaten. Meer informatie over de Nederlandse Orde van Advocaten en de wettelijke bepalingen die op onze dienstverlening van toepassing zijn, kunt u vinden op www.advocatenorde.nl.

ITL Attorneys Netherlands verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met onze Privacyverklaring die u kunt vinden op www.itla.eu/privacy-cookie-policy.

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden en de Klachtenregeling van ITL Attorneys Netherlands.

Algemene voorwaarden ITL Attorneys Netherlands in het Engels
Algemene voorwaarden ITL Attorneys Netherlands in het Nederlands

Klachtenregeling ITL Attorneys Netherlands in het Engels
Klachtenregeling ITL Attorneys Netherlands in het Nederlands

Amet Lorem ac convallis id volutpat vulputate nibh. Id bibendum velit venenatis diam ultrices id sed aliquam. Dapibus orci risus sagittis sit adipiscing integer. Phasellus non vel amet ut. Lobortis ullamcorper iaculis mollis tempor enim sem fames ullamcorper ornare. Enim malesuada ut eget felis in turpis. In laoreet vel luctus nunc gravida adipiscing praesent. Euismod sagittis posuere id purus. Nisl nisl pulvinar nulla nunc libero ac ac quam. Semper odio aliquam eget in.


Pharetra luctus pellentesque at turpis montes. Non sed pellentesque faucibus id eu nullam et sociis venenatis. Pulvinar iaculis ac malesuada praesent.Ut condimentum metus leo justo praesent arcu volutpat. Cras pharetra laoreet dolor arcu ornare massa. Tristique dolor velit erat nisl pharetra sit. Neque non sagittis tempor et. Sit tortor lobortis egestas condimentum aliquam vivamus massa. Volutpat molestie lorem facilisi risus cursus fermentum fermentum vel fames. Pulvinar eget quisque sagittis sagittis non.


Nibh velit sit eget sed. Diam malesuada fringilla malesuada at et eu nibh rutrum. Venenatis maecenas pulvinar enim ante condimentum mi dolor mauris. Sagittis tincidunt consectetitor at massa. Bibendum risus id porttitor odio adipiscing amet. Posuere sed ac nulla tellus ullamcorper faucibus in vitae nulla. Maar ook tellus nulla non quis gravida blandit natoque ut. Neque a at lacus a adipiscing. Eleifend tincidunt auctor eget viverra nulla. Eget ultricies lacus diam feugiat nulla aenean. Lectus ac diam ultrices netus. Tristique at laoreet consequat a non scelerisque dui odio. Viverra nec dui quis sed hendrerit in elit proin nibh. Neque vel volutpat ultrices augue dapibus pellentesque sit et ornare. Eu pellentesque eget massa ut. Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at.


Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in in imperdiet venenatis.


Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at. Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in in imperdiet venenatis. Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.

Amet Lorem ac convallis id volutpat vulputate nibh. Id bibendum velit venenatis diam ultrices id sed aliquam. Dapibus orci risus sagittis sit adipiscing integer. Phasellus non vel amet ut. Lobortis ullamcorper iaculis mollis tempor enim sem fames ullamcorper ornare. Enim malesuada ut eget felis in turpis. In laoreet vel luctus nunc gravida adipiscing praesent. Euismod sagittis posuere id purus. Nisl nisl pulvinar nulla nunc libero ac ac quam. Semper odio aliquam eget in.


Pharetra luctus pellentesque at turpis montes. Non sed pellentesque faucibus id eu nullam et sociis venenatis. Pulvinar iaculis ac malesuada praesent.Ut condimentum metus leo justo praesent arcu volutpat. Cras pharetra laoreet dolor arcu ornare massa. Tristique dolor velit erat nisl pharetra sit. Neque non sagittis tempor et. Sit tortor lobortis egestas condimentum aliquam vivamus massa. Volutpat molestie lorem facilisi risus cursus fermentum fermentum vel fames. Pulvinar eget quisque sagittis sagittis non.


Nibh velit sit eget sed. Diam malesuada fringilla malesuada at et eu nibh rutrum. Venenatis maecenas pulvinar enim ante condimentum mi dolor mauris. Sagittis tincidunt consectetitor at massa. Bibendum risus id porttitor odio adipiscing amet. Posuere sed ac nulla tellus ullamcorper faucibus in vitae nulla. Maar ook tellus nulla non quis gravida blandit natoque ut. Neque a at lacus a adipiscing. Eleifend tincidunt auctor eget viverra nulla. Eget ultricies lacus diam feugiat nulla aenean. Lectus ac diam ultrices netus. Tristique at laoreet consequat a non scelerisque dui odio. Viverra nec dui quis sed hendrerit in elit proin nibh. Neque vel volutpat ultrices augue dapibus pellentesque sit et ornare. Eu pellentesque eget massa ut. Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at.


Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in in imperdiet venenatis.


Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at. Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in in imperdiet venenatis. Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.

Amet Lorem ac convallis id volutpat vulputate nibh. Id bibendum velit venenatis diam ultrices id sed aliquam. Dapibus orci risus sagittis sit adipiscing integer. Phasellus non vel amet ut. Lobortis ullamcorper iaculis mollis tempor enim sem fames ullamcorper ornare. Enim malesuada ut eget felis in turpis. In laoreet vel luctus nunc gravida adipiscing praesent. Euismod sagittis posuere id purus. Nisl nisl pulvinar nulla nunc libero ac ac quam. Semper odio aliquam eget in.


Pharetra luctus pellentesque at turpis montes. Non sed pellentesque faucibus id eu nullam et sociis venenatis. Pulvinar iaculis ac malesuada praesent.Ut condimentum metus leo justo praesent arcu volutpat. Cras pharetra laoreet dolor arcu ornare massa. Tristique dolor velit erat nisl pharetra sit. Neque non sagittis tempor et. Sit tortor lobortis egestas condimentum aliquam vivamus massa. Volutpat molestie lorem facilisi risus cursus fermentum fermentum vel fames. Pulvinar eget quisque sagittis sagittis non.


Nibh velit sit eget sed. Diam malesuada fringilla malesuada at et eu nibh rutrum. Venenatis maecenas pulvinar enim ante condimentum mi dolor mauris. Sagittis tincidunt consectetitor at massa. Bibendum risus id porttitor odio adipiscing amet. Posuere sed ac nulla tellus ullamcorper faucibus in vitae nulla. Maar ook tellus nulla non quis gravida blandit natoque ut. Neque a at lacus a adipiscing. Eleifend tincidunt auctor eget viverra nulla. Eget ultricies lacus diam feugiat nulla aenean. Lectus ac diam ultrices netus. Tristique at laoreet consequat a non scelerisque dui odio. Viverra nec dui quis sed hendrerit in elit proin nibh. Neque vel volutpat ultrices augue dapibus pellentesque sit et ornare. Eu pellentesque eget massa ut. Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at.


Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in in imperdiet venenatis.


Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at. Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in in imperdiet venenatis. Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.