Privacy- en cookiebeleid

Cookievoorkeuren bewerken

1. Wie?

Dit privacybeleid regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV, met maatschappelijke zetel te B-8830 Hooglede, Bruggesteenweg 315, ondernemingsnummer BTW BE00500.577.408, waar de contactpersoon voor de gegevensverwerking Mathias Dendievel is (dendievel@tl-a.eu).


‍2. Welke gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term persoonsgegevens als volgt:

Alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.


‍3.Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

‍Een
advocaat treedt op als juridisch adviseur, vertegenwoordiger voor de rechtbank of voor andere doeleinden, en zal voor de goede uitoefening van zijn beroep verschillende vormen van informatie, documentatie en persoonsgegevens nodig hebben.

In de interactie met de autoriteiten, gerechtsdeurwaarders, leden van het rechtssysteem, kan het voorkomen dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven.De persoonsgegevens van onze cliënten worden uitsluitend verwerkt in het kader van de opdrachten die aan International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV zijn toevertrouwd.

Bovendien vallen alle gegevens onder het beroepsgeheim en verlaten zij International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV niet.

Daarnaast kunnen sommige persoonsgegevens van derden worden verwerkt in het kader van een dossier waarbij deze derde betrokken is, zij het dat deze gegevens uitsluitend ten behoeve van dit specifieke dossier zullen worden verwerkt. Al deze gegevens vallen onder het beroepsgeheim en worden strikt vertrouwelijk behandeld.


‍4.Duur van de verwerking

International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen ten minste voor de duur van de aan haar toevertrouwde opdrachten en een daarop volgende periode waarin het dossier - inclusief persoonsgegevens die deel uitmaken van dit dossier - in overeenstemming met deontologische of wettelijke verplichtingen.

Voor juridische dossiers gelden verschillende verplichtingen en vormen van bescherming, zoals beroepsgeheim, professionele bewaarplicht, etc. Er zijn gerechtvaardigde belangen die het verder bewaren van persoonsgegevens toelaten na het afsluiten van dossiers.

International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens beperkt zal blijven tot wat noodzakelijk is in het kader van de gerechtvaardigde belangen. International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV is gebonden door het beroepsgeheim, waaronder ook persoonsgegevens vallen.


5.Beveiligingsmaatregelen

International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ontwikkeld om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of de ongeoorloofde verstrekking aan derden van verzamelde persoonsgegevens en elke andere ongeoorloofde verwerking van dergelijke gegevens te voorkomen.

Bovendien heeft International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV gekozen voor een softwareprogramma voor recht (Kleos van Wolters Kluwer) dat de strengste normen voor gegevensbescherming toepast (ISO 27001).(Artikelen 24 en 28 GDPR).


6.Rechten van betrokkenen:

‍U
heeft te allen tijde het recht om kosteloos inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en het gebruik dat International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV van uw persoonsgegevens maakt.


6
.1 Recht op correctie, verwijdering en beperking
‍U
bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet met International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV te delen. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat indien u weigert persoonsgegevens te verstrekken of verzoekt om persoonsgegevens te verwijderen, het mogelijk is dat bepaalde diensten niet meer kunnen worden verleend.

U kunt ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.


6.2 Recht om bezwaar te maken

‍U
hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen.

Daarnaast hebt u altijd het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing; in dit geval hoeft u geen reden op te geven.


6
.3 Recht op vrije gegevensoverdracht

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u aan International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV hebt verstrekt, in een gestructureerde, actuele en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of te laten overdragen aan andere verwerkingsverantwoordelijken.


6.4 Recht om toestemming in te trekken

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw eerdere toestemming, hebt u het recht om deze toestemming in te trekken.


6
.5 Uw rechten uitoefenen

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV, hetzij door een e-mail te sturen naar mdendievel@itla.eu,hetzij door te schrijven naar Mathias Dendievel of door gebruik te maken van het formulier 'Contact' op de website, met inbegrip van een kopie van uw identiteitskaart.


‍6.6 Automatische besluitvorming en profilering

De verwerking van uw persoonsgegevens houdt geen profilering in, noch zal er sprake zijn van geautomatiseerde besluitvorming door International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV.

6.7 Recht om een klacht in te dienen

‍U
heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.This doet geen afbreuk aan een beroep bij de burgerlijke rechtbank.


‍7. COOKIES Bij het bezoeken van de website van International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV kunnen cookies op uw computer worden geplaatst. Deze vergemakkelijken het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar deze weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites belemmeren.

8
Nieuwsbrief

‍International
Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV neemt haar rol als juridisch adviseur serieus en wil haar cliënten proactief informeren over belangrijke wijzigingen in de wetgeving of trends in de rechtspraak die gevolgen kunnen hebben voor de cliënt.Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV voorafgaande toestemming aan iedere cliënt voor het versturen van nieuwsbrieven.

Bij elke vorm van informatieve communicatie zal International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV altijd de mogelijkheid bieden om de gegeven toestemming in te trekken, mocht dit nodig blijken.


9.Wijzigingen

‍Dit
Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen om te controleren of er wijzigingen zijn.

Laatst bijgewerkt op 05.09.2023

Amet Lorem ac convallis id volutpat vulputate nibh. Id bibendum velit venenatis diam ultrices id sed aliquam. Dapibusorcirisus sagittis sit adipiscing integer. Phasellus non vel amet ut. Lobortis ullamcorper iaculis mollis tempor enim sem fames ullamcorper ornare. Enim malesuada ut eget felis in turpis. In laoreet vel luctus nunc gravida adipiscing praesent. Euismod sagittis posuere id purus. Nisl nisl pulvinar nulla nunc libero ac ac quam. Semper odio aliquam eget in.


Pharetra luctus pellentesque at turpis montes. Non sed pellentesque faucibus id eu nullam et sociis venenatis. Pulvinar iaculis ac malesuada praesent.Ut condimentum metus leo justo praesent arcu volutpat. Cras pharetra laoreet dolor arcu ornare massa. Tristique dolor velit erat nisl pharetra sit. Neque non sagittis tempor et. Sit tortor lobortis egestas condimentum aliquam vivamus massa. Volutpat molestie lorem facilisi risus cursus fermentum fermentum vel fames. Pulvinar eget quisque sagittis sagittis non.


Nibh velit sit eget sed. Diam malesuada fringilla malesuada at et eu nibh rutrum. Venenatis maecenas pulvinar enim ante condimentum mi dolor mauris. Sagittis tincidunt consectetitor at massa. Bibendum risus id porttitor odio adipiscing amet. Posuere sed ac nulla tellus ullamcorper faucibus in vitae nulla. Maar ook tellus nulla non quis gravida blandit natoque ut. Neque a at lacus a adipiscing. Eleifend tincidunt auctor eget viverra nulla. Eget ultricies lacus diam feugiat nulla aenean. Lectus ac diam ultrices netus. Tristique at laoreet consequat a non scelerisque dui odio. Viverra nec dui quis sed hendrerit in elit proin nibh. Neque vel volutpat ultrices augue dapibus pellentesque sit et ornare. Eu pellentesque eget massa ut. Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at.


Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in in imperdiet venenatis.


Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at. Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in in imperdiet venenatis. Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.

ITL Attorneys Netherlands Privacy Statement

Let op: ITL Attorneys is een merknaam die bestaat uit afzonderlijke en verschillende juridische entiteiten (advocatenkantoren). Cliënten hebben geen overeenkomst van opdracht met ITL Attorneys als geheel, maar alleen met (een van) de afzonderlijke advocatenkantoren. Daarom heeft elk advocatenkantoor van ITL Attorneys zijn eigen voorwaarden en reglementen.‍

ITL Attorneys Netherlands verwerkt persoonsgegevens volgens onze Privacy Statement. Deze Privacy Statement kunt u hier lezen en downloaden in het Nederlands en in het Engels: 

Privacy Statement ITL Attorneys Nederland in het Nederlands
Privacy Statement ITL Attorneys Nederland in het Engels

Voor meer informatie over ITL Attorneys Netherlands, zoals onze KvK-registratie, beroepsaansprakelijkheidsverzekering, de algemene voorwaarden en onze klachtenprocedure, gaat u naar www.itla.eu/conditions/terms-conditions.Amet Lorem ac convallis id volutpat vulputate nibh. Id bibendum velit venenatis diam ultrices id sed aliquam. Dapibusorcirisus sagittis sit adipiscing integer. Phasellus non vel amet ut. Lobortis ullamcorper iaculis mollis tempor enim sem fames ullamcorper ornare. Enim malesuada ut eget felis in turpis. In laoreet vel luctus nunc gravida adipiscing praesent. Euismod sagittis posuere id purus. Nisl nisl pulvinar nulla nunc libero ac ac quam. Semper odio aliquam eget in.


Pharetra luctus pellentesque at turpis montes. Non sed pellentesque faucibus id eu nullam et sociis venenatis. Pulvinar iaculis ac malesuada praesent.Ut condimentum metus leo justo praesent arcu volutpat. Cras pharetra laoreet dolor arcu ornare massa. Tristique dolor velit erat nisl pharetra sit. Neque non sagittis tempor et. Sit tortor lobortis egestas condimentum aliquam vivamus massa. Volutpat molestie lorem facilisi risus cursus fermentum fermentum vel fames. Pulvinar eget quisque sagittis sagittis non.


Nibh velit sit eget sed. Diam malesuada fringilla malesuada at et eu nibh rutrum. Venenatis maecenas pulvinar enim ante condimentum mi dolor mauris. Sagittis tincidunt consectetitor at massa. Bibendum risus id porttitor odio adipiscing amet. Posuere sed ac nulla tellus ullamcorper faucibus in vitae nulla. Maar ook tellus nulla non quis gravida blandit natoque ut. Neque a at lacus a adipiscing. Eleifend tincidunt auctor eget viverra nulla. Eget ultricies lacus diam feugiat nulla aenean. Lectus ac diam ultrices netus. Tristique at laoreet consequat a non scelerisque dui odio. Viverra nec dui quis sed hendrerit in elit proin nibh. Neque vel volutpat ultrices augue dapibus pellentesque sit et ornare. Eu pellentesque eget massa ut. Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at.


Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in in imperdiet venenatis.


Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at. Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in in imperdiet venenatis. Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.

Amet Lorem ac convallis id volutpat vulputate nibh. Id bibendum velit venenatis diam ultrices id sed aliquam. Dapibusorcirisus sagittis sit adipiscing integer. Phasellus non vel amet ut. Lobortis ullamcorper iaculis mollis tempor enim sem fames ullamcorper ornare. Enim malesuada ut eget felis in turpis. In laoreet vel luctus nunc gravida adipiscing praesent. Euismod sagittis posuere id purus. Nisl nisl pulvinar nulla nunc libero ac ac quam. Semper odio aliquam eget in.


Pharetra luctus pellentesque at turpis montes. Non sed pellentesque faucibus id eu nullam et sociis venenatis. Pulvinar iaculis ac malesuada praesent.Ut condimentum metus leo justo praesent arcu volutpat. Cras pharetra laoreet dolor arcu ornare massa. Tristique dolor velit erat nisl pharetra sit. Neque non sagittis tempor et. Sit tortor lobortis egestas condimentum aliquam vivamus massa. Volutpat molestie lorem facilisi risus cursus fermentum fermentum vel fames. Pulvinar eget quisque sagittis sagittis non.


Nibh velit sit eget sed. Diam malesuada fringilla malesuada at et eu nibh rutrum. Venenatis maecenas pulvinar enim ante condimentum mi dolor mauris. Sagittis tincidunt consectetitor at massa. Bibendum risus id porttitor odio adipiscing amet. Posuere sed ac nulla tellus ullamcorper faucibus in vitae nulla. Maar ook tellus nulla non quis gravida blandit natoque ut. Neque a at lacus a adipiscing. Eleifend tincidunt auctor eget viverra nulla. Eget ultricies lacus diam feugiat nulla aenean. Lectus ac diam ultrices netus. Tristique at laoreet consequat a non scelerisque dui odio. Viverra nec dui quis sed hendrerit in elit proin nibh. Neque vel volutpat ultrices augue dapibus pellentesque sit et ornare. Eu pellentesque eget massa ut. Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at.


Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in in imperdiet venenatis.


Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at. Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in in imperdiet venenatis. Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.

Amet Lorem ac convallis id volutpat vulputate nibh. Id bibendum velit venenatis diam ultrices id sed aliquam. Dapibusorcirisus sagittis sit adipiscing integer. Phasellus non vel amet ut. Lobortis ullamcorper iaculis mollis tempor enim sem fames ullamcorper ornare. Enim malesuada ut eget felis in turpis. In laoreet vel luctus nunc gravida adipiscing praesent. Euismod sagittis posuere id purus. Nisl nisl pulvinar nulla nunc libero ac ac quam. Semper odio aliquam eget in.


Pharetra luctus pellentesque at turpis montes. Non sed pellentesque faucibus id eu nullam et sociis venenatis. Pulvinar iaculis ac malesuada praesent.Ut condimentum metus leo justo praesent arcu volutpat. Cras pharetra laoreet dolor arcu ornare massa. Tristique dolor velit erat nisl pharetra sit. Neque non sagittis tempor et. Sit tortor lobortis egestas condimentum aliquam vivamus massa. Volutpat molestie lorem facilisi risus cursus fermentum fermentum vel fames. Pulvinar eget quisque sagittis sagittis non.


Nibh velit sit eget sed. Diam malesuada fringilla malesuada at et eu nibh rutrum. Venenatis maecenas pulvinar enim ante condimentum mi dolor mauris. Sagittis tincidunt consectetitor at massa. Bibendum risus id porttitor odio adipiscing amet. Posuere sed ac nulla tellus ullamcorper faucibus in vitae nulla. Maar ook tellus nulla non quis gravida blandit natoque ut. Neque a at lacus a adipiscing. Eleifend tincidunt auctor eget viverra nulla. Eget ultricies lacus diam feugiat nulla aenean. Lectus ac diam ultrices netus. Tristique at laoreet consequat a non scelerisque dui odio. Viverra nec dui quis sed hendrerit in elit proin nibh. Neque vel volutpat ultrices augue dapibus pellentesque sit et ornare. Eu pellentesque eget massa ut. Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at.


Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in in imperdiet venenatis.


Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at. Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in in imperdiet venenatis. Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.